{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
tsukinowa / ツキノワ

Tsukinowa / Tsukiino TT064 Saberus Court (회색)

정가 ¥37,400 ¥0 단가
세금이 포함됨 결제 시 배송료 가 계산됨

 

크기 : 길이 96 cm 수탉 60cm 길이 74cm

Qua : 양모 54 % 폴리 에스터 40 % 나일론 4 % 아크릴 1 % 레이온 1 % 안감 : 100 % Cupra


이 제품 공유하기